Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Zeilmakerij Stroobach BV

Nijverheidsweg 19

2102 LJ  Heemstede

Inschrijfnummer K.v.K. te  Amsterdam: 34101230

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop en/of tot het verrichten van (reparatie-) werkzaamheden c.q. verlenen van diensten van Zeilmakerij Stroobach BV, gevestigd te Heemstede, hierna te noemen “Stroobach”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2: Overeenkomsten

 Overeenkomsten c.q. aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst dan wel op de  algemene voorwaarden worden eerst door schriftelijke bevestiging van Stroobach bindend.

 1. Mondelinge afspraken binden Stroobach eerst nadat deze schriftelijk door Stroobach zijn bevestigd, dan wel zodra Stroobach met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Stroobach zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Stroobach het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, tekeningen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten alsmede andere omschrijvingen in brochures c.q. promotiemateriaal alsmede informatie op de website van Stroobach is/zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch geldt/gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, modellen en tekeningen blijven te allen tijde eigendom van Stroobach, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Stroobach te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Stroobach niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven dan wel door derden worden gebruikt.
 4. Een in een aanbieding c.q. offerte opgenomen samengestelde prijsopgave verplicht Stroobach niet tot levering van een deel van de in de aanbieding c.q. offerte opgenomen zaken c.q. werkzaamheden tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs c.q. tarieven.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

Stroobach heeft het recht om naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat:

a.              alle gegevens welke Stroobach nodig heeft voor het - naar zijn oordeel - adequaat uitvoeren van de overeenkomst tijdig, volledig en in de door Stroobach gewenste vorm aan  Stroobach worden verstrekt;

b.              de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d. tijdig vóór uitvoering van de overeenkomst aanwezig zijn;

c.              de door de wederpartij aan Stroobach verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

d.              de te repareren zaken op het overeengekomen tijdstip aan Stroobach ter beschikking worden gesteld;

e.              ingeval de (reparatie-)werkzaamheden op locatie van de wederpartij c.q. een door de wederpartij aangewezen locatie dienen plaats te vinden, Stroobach op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot deze locatie. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overige relevante overheidsvoorschriften;

f.               de locatie waar de (reparatie-) werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;

g.              Stroobach aldaar kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;

h.              op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Stroobach en/of de door Stroobach ingeschakelde derden de (reparatie-)werkzaamheden dienen te verrichten, de door Stroobach en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

i.               de plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Stroobach (al dan niet tijdelijk) opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden.

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Stroobach voor gevol­gen voort­vloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gege­vens.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de apparatuur, materialen e.d. die Stroobach tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Stroobach gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Indien Stroobach zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Stroobach per transactie worden gefactureerd.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering van de zaken af werkplaats c.q. magazijn van Stroobach.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Stroobach te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Stroobach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van Stroobach bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich onder het beheer van Stroobach bevinden.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Stroobach zich het recht voor de zaken c.q. de ten behoeve van de werkzaamheden aangeschafte materialen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Stroobach stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Stroobach in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren c.q. de werkzaamheden te hervatten.
 7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Stroobach gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft Stroobach het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 9. Stroobach is gerechtigd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring/nakoming over te gaan.

 

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Stroobach kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen c.q. de uitvoering van de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Stroobach niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Stroobach gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Stroobach worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.

 

Artikel 8: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Stroobach en de wederpartij overeengekomen te worden.
 2. Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen en bij de uitvoering van de overeenkomst door Stroobach te gebruiken materialen. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a.              ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b.              ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

c.              in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

 1. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenziij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Stroobach recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

 

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is Stroobach gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen (maat)werk afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien het op te leveren werk uitdrukkelijk in beheer van de wederpartij is gebracht dan wel de wederpartij dit werk - voor zover mogelijk - in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Stroobach.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Stroobach verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 6. Stroobach is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

Artikel 10: Honorarium, prijzen, kosten en declaratie

 1. De door Stroobach verrichte werkzaamheden worden op nacalculatiebasis in rekening gebracht op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Stroobach. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De door Stroobach bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte c.q. verwerkte materialen worden conform de daarvoor geldende c.q. de tussen partijen overeengekomen prijzen aan de wederpartij in rekening gebracht.
 3. De door Stroobach gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, verzendkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 4. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Stroobach bindend.
 5. a.           Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Stroobach gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Ingeval tussen voormelde data              nieuwe prijzen en/of tarieven door Stroobach en/of toeleveranciers worden gehanteerd, dan is Stroobach gerechtigd deze nieuwe prijzen en/of tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

               b.                           Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat      prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen, binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Stroobach worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Stroobach binnen 48 uur na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Stroobach.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Stroobach te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 10 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Stroobach zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Geen reclames zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen of schimmelvorming als gevolg van blootstelling aan zon c.q. overige weersomstandigheden.
 6. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Stroobach.
 7. Stroobach benadrukt dat de door haar geleverde zaken veelal handmatig worden vervaardigd. Geen reclames zijn derhalve mogelijk ten aanzien van kleine afwijkingen ten opzichte van eerder geleverde zaken, oneffenheden, onregelmatigheden e.d. in de geleverde zaken.
 8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
 9. Stroobach dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Stroobach indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Stroobach te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 11. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 12. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Stroobach kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Stroobach, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Stroobach - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Stroobach nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Stroobach gesloten verzekering.
 4. Stroobach staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Stroobach zich die zaken -  te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 6. Indien Stroobach voor de productie van de zaken grondstoffen van derden betrekt, baseert Stroobach zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen aan Stroobach zijn verstrekt. Stroobach is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen.
 7. a.            In alle gevallen is de termijn waarbinnen Stroobach tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

b.            In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

 1. Stroobach zal de wederpartij, desverzocht, nader informeren over de eventueel toepasselijke garantie op de geleverde zaken. Indien de door Stroobach (door)geleverde zaken dan wel onderdelen daarvan door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 2. Met verwijzing naar artikel 11 lid 7 van deze algemene voorwaarden geeft Stroobach geen enkele garantie dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van kleine oneffenheden, onregelmatigheden e.d. noch kan zij garanderen dat de door haar geleverde zaken op alle punten identiek zullen zijn aan eerdere door Stroobach vervaardigde zaken c.q. nog door Stroobach te leveren zaken. Stroobach is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij hierdoor lijdt.
 3. De wederpartij verliest diens rechten jegens Stroobach, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Stroobach tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Stroobach strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, grondstoffen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Stroobach zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen aan het geleverde heeft uitgevoerd of de geleverde zaken heeft verwerkt;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij de geleverde zaken heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze zaken naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

 

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bij levering van specifiek voor de wederpartij op maat gemaakte zaken is Stroobach gerechtigd maximaal 50% van de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen tarief als aanbetaling aan de wederpartij te berekenen.
 3. Betaling door de consument dient uiterlijk bij aflevering c.q. bij het afhalen van de zaken te geschieden.
 4. Indien betaling niet uiterlijk binnen de in de lid 1 van dit artikel bepaalde termijn c.q. niet uiterlijk op het in lid 3 van dit artikel vermelde tijdstip heeft plaatsgevonden:
  1. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  2. zal de wederpartij aan Stroobach een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
  3. zal de wederpartij, na daartoe door Stroobach te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
  4. heeft Stroobach het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Stroobach zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
  5. Ter keuze van Stroobach kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is Stroobach bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Stroobach het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   1. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Stroobach heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
   2. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Stroobach is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, waaronder - doch niet uitsluitend - alle rechten ter zake door Stroobach in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte tekeningen, ontwerpen e.d..
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Stroobach voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Stroobach verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.
 5. Door het verstrekken van gegevens aan Stroobach, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Stroobach in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 1. Stroobach behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Stroobach heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval Stroobach een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van Stroobach vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. Voornoemde schade bedraagt minimaal het factuurbedrag dat de wederpartij aan Stroobach verschuldigd is voor de geleverde zaken.
 3. De wederpartij is verplicht Stroobach terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 4. De wederpartij is te allen tijde gehouden aan Stroobach alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor het terugnemen van die zaken waarop bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door Stroobach nog het eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 16: Pand/ warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Stroobach heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Stroobach kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Stroobach op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Stroobach gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 

Artikel 18: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Stroobach krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van Stroobach, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Stroobach, is Stroobach gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Stroobach tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfssto­ringen door brand, arbeidsongeschiktheid van personeelsleden, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Stroobach, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

Artikel 19: Ontbinding, annulering/ opzegging

 1. a.            De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b.            Het bepaalde in sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Stroobach een door Stroobach nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Stroobach te vergoeden. Stroobach is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Stroobach ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Stroobach en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Stroobach, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat Stroobach de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Stroobach is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Stroobach aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Stroobach gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

________________________________________________________________

Aanvullende algemene voorwaarden voor aankopen via de webshop www.stroobach.nl

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Zeilmakerij Stroobach BV

Industrieweg 6

2102 LH  Heemstede

Inschrijfnummer K.v.K. te  Amsterdam: 34101230

 

Toepasselijkheid, definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen via de website www.stroobach.nl van Zeilmakerij Stroobach BV, gevestigd te Haarlem, hierna te noemen "de gebruiker".

De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als "de consument".

Door het plaatsen van een bestelling gaat de wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Onder "de website" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website(s) van de gebruiker.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de wederpartij al meerdere keren via de website van de gebruiker overeenkomsten heeft gesloten waarop dezelfde algemene voorwaarden van toepassing waren en hij daarbij in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

 

Overeenkomsten

Overeenkomsten komen tot stand conform de op de website aangegeven wijze. De overeenkomst bindt de gebruiker eerst nadat de gebruiker de bestelling van de wederpartij uitdrukkelijk heeft geaccepteerd.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, prijslijsten, op de website vermelde prijzen etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen worden exclusief BTW en eventuele kosten vermeld. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit verzendkosten en administratiekosten. Per prijs wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW bedrag alsmede van de verzendkosten en de eventuele extra kosten. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

b) Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Koop op afstand, zichttermijn

Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de consument het recht heeft de overeenkomst met de gebruiker binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden. De consument is niet gehouden voor deze ontbinding een reden op te geven.

Ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de consument aan de gebruiker.

Ingeval van ontbinding van de overeenkomst dient de zaak in de originele verpakking en voor rekening en risico van de consument aan de gebruiker retour gezonden te worden.

Ingeval van ontbinding van de overeenkomst worden de door de consument reeds gedane betalingen (exclusief door de consument gemaakte verzendkosten), door de gebruiker zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak aan de consument gerestitueerd.

De gebruiker heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover de gebruiker vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.

De gebruiker stelt de consument na ontvangst van de retour gezonden zaken per omgaande in kennis van een eventuele weigering van deze zaken dan wel het slechts gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

 

Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

 

Levering, leveringstermijnen

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen 30 dagen na de bestelling onmogelijk is, stelt de gebruiker de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling het door hem reeds aan de gebruiker ten behoeve van de overeenkomst betaalde terug te vorderen. Ingeval de consument van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, zal de gebruiker het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terugbetalen.

Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten.

In afwijking van lid 4 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument. Deze kosten zijn bij de prijs inbegrepen c.q. deze kosten worden op de website vermeld.

Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 8 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 

Voortgang levering

De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Reclames en retourzendingen

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaken, aan de gebruiker te worden gemeld.

Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan de gebruiker te worden gemeld.

Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

De bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.

Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

 

Aansprakelijkheid en garantie

De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.

De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te gebruiken, bewerken of verwerken, tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.

De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat betaling plaats zal vinden nadat de gebruiker aan de wederpartij een factuur heeft verzonden, dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald of indien betaling op een andere overeengekomen manier niet tijdig heeft plaatsgevonden:

- zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

- zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

- heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te        brengen. De gebruiker zal dit alsdan op de factuur vermelden.

 

Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

a) Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Eigendomsvoorbehoud

De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.

 

Pand

Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

- de zaken aan derden in onderpand te geven;

- een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;

- de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard;

- (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

- door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

- onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

- anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Overmacht

Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.

Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is, ongeval of andere voorvallen.

 

Ontbinding, annulering, opzegging

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de zichttermijn zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

a.        De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 3 maart 2009